Zone
Beleid

De hulpverleningszone wordt bestuurd door twee beleidsorganen, namelijk de zoneraad en het zonecollege. 

Voor de dagelijkse werking staat een zonecommandant aan het hoofd van de organisatie. Hij wordt hierin ondersteund door het managementteam.

Meer informatie vind je op de verschillende subpagina's.

Zoneraad

De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone. De zoneraad is van rechtswege samengesteld uit de burgemeesters van de 19 gemeenten die binnen ons interventiegebied vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen. De raad heeft een voorzitter en een secretaris. De zonecommandant heeft een adviserende stem.

Zonecollege

Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone. Het zonecollege is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerposten van de hulpverleningszone. Het zonecollege is samengesteld door de zoneraad die de leden van het zonecollege kiest. De voorzitter van de zoneraad is ook de voorzitter van het zonecollege.

Management Team

Hieronder vind je alle info wie in het management team zit en wat hun taken zijn.

Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.